Tờ trình các nội dung cần lấy biểu quyết của cổ đông tại ĐHCĐ năm 2020

Chat với chúng tôi!