Nội dung thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết tại đại hội cổ đông năm 2020

Chat với chúng tôi!