Một số hình ảnh tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Chat với chúng tôi!