TỜ TRÌNH ĐHCĐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ

Chat với chúng tôi!